ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2555 โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 น. ได้มีกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าเสาธง อาคารบริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกที่เปิดรับนักศึกษา จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการของนักศึกษา โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี/รองคณบดี หัวหน้าส่วน/โครงการ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ


 
จากนั้น เวลา 09.00 น. ได้จัดกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ กว่า 1700 คน ความว่า นักศึกษาใหม่ในปีนี้เป็นประดู่ช่อที่ 15/20 ซึ่งเป็นรุ่นที่พิเศษเพราะมหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 20 ถือว่าเป็นวาระสำคัญของมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษาใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยให้ความมั่นใจที่จะดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าด้านอาคารสถานที่ ความสะดวกด้านเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีคณาจารย์ บุคลากรพร้อมสนับสนุนในด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่
 
นักศึกษาวลัยลักษณ์ที่จบการศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะ 6 ประการ คือ มีภาษาดี มีจรรยาดี มีปัญญาดี มีความคิดตรึกตรอง มีรสนิยมดีรู้จักกาลเทศะ ที่สำคัญต้องสามารถแปลงปัญญาสู่การปฏิบัติได้ โดยมีกิจกรรมสนับสนุนต่างๆที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรช่วยสนับสนุนและพัฒนาชีวิตของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ใช้เวลานอกห้องเรียนและอาจควบคู่กับรายวิชาเรียน โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษารู้เรียน สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง ขอให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและพลโลก ในระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันขอให้มีความเอื้ออาทรต่อกันและขอให้ทุกคนคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย


 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุข นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจะต้องมีการปรับตัวจากเดิมที่เคยเป็น ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อให้การก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส โดยนักศึกษาต้องรู้จักภารกิจของตัวเอง เรียนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เล่นดนตรี กีฬาหรืออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การเรียนในมหาวิทยาลัยให้ศึกษาปรัชญา กำหนดเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดหลักสูตร ปฏิทินการเรียน วางแผนการเรียนและกำหนดภาระงาน แบ่งเวลาและบริหารเวลา และสร้างวินัยให้กับตัวเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ


 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้พูดและแนะนำระบบการเรียนการสอน ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น โรงอาหาร ร้านค้า ไปรษณีย์ สถานพยาบาล สนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนรวมถึงมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ปราศจากมลพิษและเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

 
นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ ได้จัดงานเลี้ยงกินหมรบต้อนรับนักศึกษาใหม่ อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP