ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งให้กับสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตลอดจนตอบสนองการปฏิรูปสภาฯ ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของ ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช และม.ราชภัฏเทพสตรี ตลอดจนผู้สังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 300 คน


 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยของรัฐเป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็นสภาผู้กำกับ (Governance Board) ที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดี ตามระบบคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้น 4 สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้จัดประชุมร่วมกันของ 4 สถาบันดังกล่าวขึ้น เพื่อให้กรรมการสภาฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาฯ เพื่อให้การทำหน้าที่ของสภาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานของสภาฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณากรอบ/แนวทาง การดำเนินงานของสภาฯ ในปีต่อ ๆ ไป การกำหนดแผนการดำเนินงานของสภาฯ ในปี พ.ศ. 2555- 2556 ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการสภาฯ และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภาฯ และมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน โดยมี ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 4 แห่งดังกล่าว ได้มีการปฏิรูปการดำเนินงานของสภาฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสภาฯ และอธิการบดี รวมถึงเพื่อตอบสนองการปฏิรูปสภาฯ ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย
 
สำหรับเรื่องสำคัญในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย การนำเสนอการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยและผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย การประชุมร่วมกันของ 4 มหาวิทยาลัยในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย,การประชุมของแต่ละสภามหาวิทยาลัยเรื่องความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและทรัพย์สิน ผ่านบทบาท ของผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการแต่ละชุดที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง,และการประชุมร่วมกันของ 4 มหาวิทยาลัยเรื่องบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการบริหารความเสี่ยง


 
โอกาสนี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ได้แถลงข่าวการประชุมประจำปี พ.ศ. 2555 โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในแขนงต่างๆสนใจเข้าร่วมประมาณ 30 คน

ประมวลภาพ
ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด

TOP