อบรมเชิงปฏิบัติการ สนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก วันที่ 30 พ.ค.55