ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ สนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก วันที่ 30 พ.ค.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอนิทานอย่างสร้างสรรค์ และการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กโดยใช้วัสดุง่าย ๆ

- คณะวิทยากรจาก อุทยานการเรียนรู้ ยะลา (TK PARK ยะลา)

- ผู้ที่สนใจทั่วไปเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (มีอาหารว่างและวัสุดุอุปกรณ์ให้ทดลองประดิษฐ์สื่อสำหรับเด็ก)

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.08 6596 3515 , 0 7567 3344, 0 7567 3306, 0 7567 3307, 0 7567 3317
FAX : 0 7567 3359 ,0 7567 3336
e-mail: hthorani@wu.ac.th
หรือทางเว็บไชต์ http://clm.wu.ac.th

TOP