ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2555 (สัญจรสู่ภูเก็ต)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ แหล่งโบราณคดี และศูนย์ศึกษาวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมและสืบทอดมาช้านาน และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และธรรมชาติ นั้น
 
ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน (ทั้งครูและนักเรียน) คนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้
 
ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗- ๒๕๐๘ - ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

TOP