ข่าวเด่น

อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 37 คน ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSFอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 37 คน ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จำนวน 8 คน และระดับ Fellow จำนวน 29 คน อีกหนึ่งความก้าวหน้าเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow จำนวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รวมถึงปัจจุบันมีอาจารย์ระดับ Fellow จำนวน 29 คน

ทั้งนี้ The Higher Education Academy (HEA) เป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ที่พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (DESCRIPTORS) ในหัวเรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF)” ให้กับอาจารย์รุ่นแรกจำนวน 60 คน

จากอาจารย์รุ่นแรก จำนวน 60 คน ที่ผ่านการอบรมเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยอาจารย์เหล่านี้ได้เริ่มเขียนใบสมัครตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ตามรูปแบบที่กำหนด คือจะต้องครอบคลุมมิติด้านกิจกรรม (Areas of Activity) มิติด้านความรู้หลัก (Core Knowledge) และมิติด้านค่านิยมทางวิชาชีพ (Professional Values) และยื่นขอรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ซึ่งมีอาจารย์ชุดแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow 1 คน และระดับ Fellow 5 คน

จนถึงปัจจุบันมีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF แล้ว จำนวน 37 คน ที่เหลืออีก 23 คน ได้ยื่นขอรับรองฯ แล้ว จำนวน 21 คน และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยื่นขอรับรองฯ จำนวน 2 คน

สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

ระดับ Senior Fellow จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร
6. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
8. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ระดับ Fellow จำนวน 29 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ
7. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8. อาจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
10. อาจารย์นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
11. อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
13. อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
14. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
15. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
16. อาจารย์อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
17. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
18. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
19. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
20. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการจัดการ
21 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการจัดการ
22. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
24. อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
25. อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
27. อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
28. อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อพัฒนาการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เปิดอบรมหลักสูตรอบรม Pre-UKPSF ให้กับอาจารย์ทุกคนในปีที่ผ่านมา และในปีงบประมาณ 2562 ได้เปิดอบรมอาจารย์ตามมาตรฐาน UKPSF รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน โดยได้เปิดอบรม Module ที่ 1 ไปแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และ Module ที่ 2 กำหนดอบรมวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 และ Module สุดท้าย วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนสื่อสารองค์กร เรียบเรียง
TOP