ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมและสืบทอดมาช้านานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ตลอดจนเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา
 
ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ - ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

TOP