ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดการแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า-จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของร้อยกรองไทย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมและสืบทอดมาช้านานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ตลอดจนเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษาด้านภาษาไทย
 
ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองดังกล่าว ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ - ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

TOP