ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕