ข่าวการศึกษา

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบมหาวิทยาลัย)

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนดให้แต่ละหลักสูตรได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานในการนำเสนอสหกิจศึกษาดีเด่นของหลักสูตร เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติและประเภทนวัตกรรม โดยได้ทำการประกวดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 201 209 และ 212 อาคารเรียนรวม 7 โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ
นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายเดชาวัต วิถีเรืองรัศมี หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวมัสยา หะยี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รางวัลชมเชย
นางสาวธนารีย์ โมรา หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นายชยพล บุญโชติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
นายธิปัตย์ มีแก้ว หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นายกมนัช พรหมบำรุง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวชนิสรา เจ๊ะมามะ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายธนะ แก้วเพ็งกรอ/นายบุญยกร ศรีอำมร หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นายกฤษฎา กันติชล/นางสาวอุษณี เกาะน้อย หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รางวัลชมเชย
นางสาวธนสินี ไชยมงคล หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประเภทนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ
นายคณณัฏฐ์ เคนไชยวงศ์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายภาณุพงศ์ นุ้ยน้อย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นายกาญจนพงค์ รินสินธุ์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รางวัลชมเชย
นายชยกร ชูพันธ์ /น.ส. จุฑารัตน์ บุญกัน หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
นางสาวณัฐญดา หิมคุณ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทนานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอาดีละห์ อาแย/นายณัฐวุฒิ กลีบแก้ว หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายธิบดี ทองคง หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวอภิญญา ปฏิโก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภท จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

อนึ่ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักศึกษา รุ่นน้อง และคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตร


TOP