ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก)