ข่าวทั่วไป

รับบริจาคหนังสือสำหรับน้อง ๆ และชุมชนวัดประดู่หอม

ด้วยหน่วยพัฒนาองค์กรได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รักวลัยลักษณ์...รักษ์สุขภาพ และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โครงการสถานที่ทางานอยู่ น่าทำงาน ปีที่ 7 (พ.ศ. 2555) และในช่วงบ่ายของวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดประดู่หอม
 
จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่มีหนังสือนิทาน หนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กประถมศึกษาที่ลูก ๆ หลาน ๆ ของท่านเลยวัยอ่านแล้ว หรือสื่อการเรียนรู้สามารถนำมาบริจาคต่อให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดประดู่หอมที่ขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ หรือหนังสือที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนด้านการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิต เช่น หนังสือเกี่ยวกับการเกษตรหรือหนังสือธรรมะ เป็นต้น
 
หากไม่สะดวกในการบริจาคเป็นหนังสือจะบริจาคเป็นเงินเพื่อนำไปจัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยของน้อง ๆ และชุมชนก็ได้ สามารถบริจาคได้ที่ตู้รับบริจาค ณ ส่วนการเงินและบัญชี และเคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

TOP