ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทย

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/ผู้อาวุโส บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการประกวดสูงวัยสุขภาพดี โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประกวดระบายสี โดยส่วนสื่อสารองค์กร การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาฮาเฮ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา และบริการซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/L27P7QXXQULQLun27

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP