ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบคัดเลือกนักวิจัย หน่วยวิจัย CRCN

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิจัยเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 39/๒๕๕ ตำแหน่งนักวิจัย หน่วยวิจัย Clinical ResearchCollaboration Network (CRCN) สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นายกิจติศักดิ์ ชววิสิฐ
2. นางสาวภัทชราวดี สโมสร
3. นางสาวสุภารัตน์ ไชยรักษา
4. นางสาวมาริยา เสวกะ
5. นางสาวโปติกา โชติพงศ์
6. นางสาวฐาปะนีย์ ชูเหลือ

2. รายละเอียดการสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ
ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS Powerpoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโมคลาน


TOP