ข่าวทั่วไป

การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดให้มีการวัดตัว เช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นั้น

ในการนี้ ผู้ประกอบการ ร้านอมเรศ เลขที่ 2 ตรอกนคร ถนนมหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เพื่อที่จะมาให้บริการวัดตัว เช่า/ตัดชุดครุยวิทยฐานะให้แก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 - 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โถงกลาง ชั้นล่าง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ สามารถวัดตัวชุดครุยด้วยตัวเองที่ร้านอมเรศในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง WebSite (ร้านอมเรศ) www.amaresstore.com, หรือ Email : amares_shop@hotmail.com http://www.facebook.com/amaresshop.graduationgown โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956 ได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3650 โทรสาร 0-7567-3652 ในเวลาราชการ Web Site http://www.wu.ac.th, http://ces.wu.ac.th http://wubook.wu.ac.th/, https://www.facebook.com/WUBOOKCENTER

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารแนบ : การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

TOP