ข่าวการศึกษา

นศภ. เภสัชวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ Pharmacy counseling Event 2019 การแข่งขันได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานแข่งขันที่จัดขึ้นมาทุกปี โดยมีตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 19 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในงานประกอบด้วย

1. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย
2. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
3. การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz)
4. การประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Project contest) สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม และสาขาเภสัชอุตสาหการ
5. การประกวดโปสเตอร์ (theme: นวัตกรรมการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ)

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ ตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคว้ารางวัลจากการแข่งขันมากมาย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าว และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกท่านที่เป็นตัวแทนการแข่งขันประเภทอื่นด้วย

รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย ผู้แข่งขันประกอบด้วย
น.ส.ขนิษฐา ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
น.ส.สทิกานต์ พากเพียร ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 22. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ผู้แข่งขันประกอบด้วย
น.ส.ขวัญชนก ภูมิสถิตย์ ชั้นปีที่ 4
น.ส.ชุติมณฑน์ สร้อยศิริ ชั้นปีที่ 4

3. การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ผู้แข่งขันประกอบด้วย
น.ส.วรรณพุฒิ นิติอัครพงศ์ ชั้นปีที่ 4
นายสุรเนตร พนาพิทักษ์กุล ชั้นปีที่ 4
นายยศพล หยังหลัง ชั้นปีที่ 3
น.ส.ภัทรวรรณ ขันภักดี ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลชมเชย


TOP