ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและด้านปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ดร.กีรรัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีสายวิทยาการสุขภาพ และคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการ ด้านปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมะเร็ง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
 
ดร.กีรรัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า การได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้บุคลากรในสายวิทยาการสุขภาพของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง และประสบความสำเร็จเป็นที่น่ายกย่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีนโยบายในการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ เพื่อให้บริการด้านวิทยาการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียง จะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 
ทั้งนี้ คณะที่เข้าร่วมศึกษาดูงานกับอธิการบดี ประกอบด้วย รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รศ.นพ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ และ รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล อาจารย์จากสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก่อกำเนิดขึ้น จากพระปณิธานแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่จะก่อตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ให้สามารถบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ได้ผลดีทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว

ประมวลภาพ

TOP