อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและด้านปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์