ข่าวการศึกษา

ประกาศขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. โดยยืนยันสิทธิ์และชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีในนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และแนบหลักฐาน ดังนี้

1.หลักฐานการชำระเงิน
2.เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - ใบตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019)
3.เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 – หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ส่งทางอีเมล smdopenhouse63@gmail.com ภายในวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

TOP