ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการให้ความรู้ “คุณธรรมเชิงสัมพันธ์ กับการต่อต้านการทุจริต”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่นักศึกษาในหัวข้อ “คุณธรรมเชิงสัมพันธ์ กับการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 800 คน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกอรปณัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้คุณกอรปณัช รัตนคช กล่าวว่า คุณธรรม มี 3 ประการ คือ 1)คุณธรรมเชิงเดี่ยว มีข้อจำกัด คือ การกระทำที่อาจทำเพื่อตนเองอยู่บนพื้นฐานของความผูกพัน หรือมีอคติได้ เช่น หากผู้พิพากษามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเพียงอย่างเดียว หากต้องพิพากษาตัดสินโทษบุคคลเหล่านั้นก็อาจตัดสินอยู่บนความไม่ยุติธรรมได้ หรือผู้เป็นกรรมการคัดเลือกมีความรักพวกพ้องหมู่คณะก็ย่อมมีความลำเอียงคัดเลือกพวกพ้องของตนเสมอ 2)คุณธรรมสากล คือคำสอนร่วมของทุกศาสนา คือการสอนให้กระทำดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง มีหลักคือ ห้าม กับ ให้ทำ ได้แก่ ห้ามทำให้คนอื่นเดือดร้อน ให้ทำแต่ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม และ 3)คุณธรรมเชิงสัมพันธ์ มีหลัก คือ เจตนาของตนและระดับของส่วนรวม เป็นการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงเจริญเติบโต สะอาด มีสุขภาพดี และการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์ ในแต่ละระดับ ตั้งแต่การอยู่ร่วมกันในครอบครัว มีวินัยในการดำรงชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บท บาทของตน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP