WU-Campus-Tour

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชม อาคารกายวิภาคศาสตร์ และอาคารปรีคลินิกของอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ในโอกาสศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ อาคารกายวิภาคศาสตร์ และอาคารปรีคลินิกของอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหารโอกาสเดียวกันนี้ คณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารกายวิภาคศาสตร์ และอาคารปรีคลินิกของอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ สวนวลัยลักษณ์ และให้เกียรติเข้าร่วมงานกินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์ อีกด้วย

ภาพกิจกรรม

TOP