ข่าวทั่วไป

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พุทธศาสน์
 
        เจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยะวงศาราช ยุรยาตรสู่ป่าธรรมาสถาน
ม้ากัณฐกะนายฉันนะขับทะยาน ถึงสายธารเนรัญชรามหานที
        ทรงตัดพระเกศเปลี่ยนเพศเป็นบรรพชิต บำเพ็ญจิตหวังวิมุตพุทธวิถี
ฝากองค์เป็นศิษย์ฤาษิตทั้งโยคี ทรงทรมานกายีมิมีแรง
        ทรงมุ่งหมายช่วยชนทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ประสบสุขชื่นฉ่ำธรรมส่องแสง
ศึกษาจบพบสัจจธรรมทรงสำแดง มธุปายาสทำให้แกร่งเกิดแสงธรรม
        สุชาดาปชาบดีอิตถีเพศ ช่างวิเศษช่วยชุบอุปถัมภ์
ภักษาดีมีค่าปัญญานำ เจ้าชายทรงเห็นธรรมล้ำโลกา
        ตรัสรู้คืนเพ็ญเดือนหกก่อนพุทธศักราช สี่สิบห้าปีพุทธศาสน์ราชศึกษา
เมื่อสามสิบห้าพระชนม์พ้นวัฏฏา ตรัสรู้เป็นพระพุทธาแห่งปวงชน
        พระปาฏิโมกข์โลกได้รับสดับสติ สุขเริ่มผลิบานเบ่งเปล่งกุศล
อริยสัจสี่ไตรสิกขาเพิ่มค่าคน ไตรลักษณ์ล้นเลิศประจักษ์เป็นหลักชัย
        ถึงดิถีปี พ.ศ๒๕๕๕ รอบพระพุทธาธรรมาภิสมัย
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พุทธวลัย พุทธธรรมสุกใสแจ่มใจคน
        ขอให้พระพุทธศาสน์ดำรงอยู่คู่โลกหล้า เป็นน้ำทิพย์ชโลมทาทุกแห่งหน
พุทธานุภาพดื่มด่ำฉ่ำกมล ให้เหล่าชนสุขสันต์ทั่วกันเทอญ
   


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์

พฤหัสบดี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔


TOP