ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อ การอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารเครื่องมือฯ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร
 
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน ได้มีความรู้พื้นฐานในการดับเพลิงและฝึกการปฏิบัติจริง จะได้มีประสบการณ์และสามารถนำไปใช้กรณีที่มีเหตุการณ์จริงได้ อีกทั้งศูนย์เครื่องมือฯ เป็นหน่วยงานที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยได้ง่ายเนื่องจากห้องปฏิบัติการต่างๆ มีการใช้แก๊สที่เกี่ยวข้องกับการทดลองค่อนข้างมาก

TOP