ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา

สำนักวิชาการจัดการร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษาได้กำหนดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ คือ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษเรื่อง "เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม" ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
 
ประกอบกับปี พ.ศ. 2555 เป็นปีของการฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 ซึ่งสำนักวิชาการจัดการและศูนย์บริการการศึกษาเห็นว่า โครงการดังกล่าวนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันสำนักวิชาการจัดการ นักศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนชั้นนำภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สนใจทั่วไป ได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมจากพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักวิชา ศูนย์บริการการศึกษา และมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 
ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3101-9 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2555

TOP