ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวักรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดในเครือข่ายการวิจัยฯ สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.wu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน โทร. 075673554, 0865963243 โทรสาร 075673553 e-mail: nit_wu@hotmail.com, kruedee@gmail.com

TOP