ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ

ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 15/6 อาคารบริหาร โดยมี รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

TOP