WU-Campus-Tour

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแก่อาจารย์ พี่เลี้ยงนักเรียน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จำนวน 166 คน ในโอกาสศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้อง 3201 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์และนักเรียนได้เยี่ยมชม Smart classroom ศาลจำลอง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ 8 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมศึกษาเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 อีกด้วย

ภาพกิจกรรม

TOP