ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ

นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 จากการแข่งขันนักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทองและคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Astronomy Olympiad 2012 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้แก่
เด็กชายณวรรต สวัสดิ์ทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กชายพัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2.เด็กชายพงศภัค ตันติวิชช์ โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายสัณหณัฐ ดีสมุทร โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กชายชลณัฏฐ์ พืชน์ไพบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
2. เด็กหญิงอุรชา ธนโชติกุลธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางสาวกชพร สอนอำไพ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
2.นางสาววรรษมน อุไรวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
3.นายชัยวัฒน์ สายแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลเหรียญเกียรติคุณประกาศ จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
1.นายศุภโชค บัวรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
2.นายสมากร บุญนำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1.นายพิชัยยุทธ นาคทองกุล โรงเรียนสุราษฏร์ธานี
2.นายวัฒนพงศ์ เพชรสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นายเตชัส โปกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2.นายทิวัตถ์ รัตนวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
1.นายณัฐภณ สุขโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลเหรียญเกรียติคุณประกาศ จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.นายกฤษฏิ์ สำอางศรี โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

ในปีการศึกษา 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10


TOP