ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2007 ขั้นสูง รุ่น 2 วันที่ 21-22 มิ.ย. 55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2007 ขั้นสูง รุ่น 2
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีอยู่ในโปรแกรม ชุด Microsoft Office อีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการทำงานด้าน การคำนวณแบบกระดาษทำการ (Spreadsheet) บนระบบวินโดว์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง สามารถ ใช้กับงานด้านงบประมาณ งานด้านบัญชี การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล งานแผนงานโครงการ งานฐานข้อมูล การจัดทำรายงานต่าง ๆ ในลักษณะของตารางตัวเลขที่ต้องมีการคำนวณซ้ำบ่อย ๆ สามารถ นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟแบบต่าง ๆ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ในการสร้างตารางคำนวณทางคณิตศาสตร์ ทบทวนเนื้อหา เช่น การอ้างอิงข้อมูล การสร้างแผนภูมิ พร้อมทั้งการคำนวณโดยใช้สูตรสำเร็จจากแทรกฟังก์ชัน ด้วยการฝึกปฏิบัติ (Workshop) การคำนวณงบกำไรขาดทุนคำนวณเงินเดือนกับค่าโอที การแปลงค่าเงินสกุลเงินต่างๆการลดราคาสินค้า การซื้อด้วยเงินสดกับซื้อด้วยบัตรเครดิตการคำนวณโบนัส ค่าคอมมิชชั่น การสร้างใบกำกับภาษีและใบส่งของ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคำสั่งค้นหาเป้าหมาย การสร้างรายงานแบบต่างๆ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การทำงานร่วมกันในไฟล์งานเดียวกัน การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตรการสร้างและใช้งานแมโคร ตลอดถึงการป้องกันเอกสาร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ อาจารย์เธียรทศ ประพฤติชอบ

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท
- ลดพิเศษ 50% สำหรับผู้เข้าอบรมเป็นรอบที่สอง เพื่อทบทวนความรู้

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 11 มิ.ย.55 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1, e-mail: wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


TOP