ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.จัดอบรม "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ" รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ" รุ่นที่ 3 ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง) โดยการอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2552 ซึ่งสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 และกรุณาจัดส่งใบสมัครการเข้าร่วมอบรมมาที่ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรสาร 0 7567 3518, 0 7567 3525
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532, 0 7567 3509-10 โทรสาร 0 7567 3518, 0 7567 3525

ตารางฝึกอบรม
ใบสมัคร

TOP