ชมบรรยากาศการอบรม "ถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้ง่ายได้ภาพจริง"