ข่าวทั่วไป

ชมบรรยากาศการอบรม "ถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้ง่ายได้ภาพจริง"

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดอบรม "ถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้ง่ายได้ภาพจริง" เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาแล้วนั้น มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 18 ท่าน
 
บัดนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญทุกท่านเข้าชมภาพบรรยากาศการอบรมดังกล่าว
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมและเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับศูนย์บรรณสาร ได้ในครั้งต่อไป

ประมวลภาพ

TOP