ข่าวการศึกษา

WMS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) และปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (MM) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MM) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208 โทรสาร 0-7567-2202
2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัคร online ได้ที่ : http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


TOP