WMS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) และปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (MM) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555