กำหนดการ "งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" จังหวัดนครศรีธรรมราช