ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 30/2554 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ราย ดังนี้1. นางสาวกิตติยา อินทกาญจน์

2. นายปฐมพล ทองส่งโสม
3. นางสาวอัญชิษฐา บุญวิวัฒน์
4. นางสาววนิชา ดีพัฒชนะ
5. นายณัฐพงศ์ สุบิน
 
มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มารับการสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

TOP