มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพร่วม จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555