ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "น้ำพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น"

ด้วย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "น้ำพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2555 นี้ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในรอบปีที่ผ่านมา
 
สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ร่วมกับ คลีนิคเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในพื้นที่ชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง อาทิ ฐานข้อมูลทรัพยากรและชุมชนบ้านแสงวิมาน การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของเยลลี่ส้มโอ ทอฟฟี่ส้มโอ การจัดการสวนส้มโอ การควบคุมโรคพืชด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรำข้าว บ้านยางยวน ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว จะมีการประกวดพืชผลทางการเกษตร การเสวนาเกี่ยวกับลุ่มน้ำปากพนัง การจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมภาคกลางคืนด้วย
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รัชฎา คชแสงสันต์ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โทร 075-673558-9 หรือ 089-4741362 หรือ ที่ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรท. 075-416127

TOP