ข่าวทั่วไป

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2555 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 147 คน
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

-การทดสอบหมู่เลือดและภาวะช็อค
-การไทเทรดกรด-เบส
-การหาค่า g จากการเคลื่อนที่เชิงเส้น
-Airbome microorganisms

2. เยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กิจกรรมดาราศาสตร์
4. ดูวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. เยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย
5. เยี่ยมชมห้องสมุด
6. เยี่ยมชมภายในอาคารกายวิภาคศาสตร์
7. กิจกรรมนันทนาการ

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก

1. ศูนย์กีฬา ให้บริการที่พัก
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการและเยี่ยมชมฟาร์ม
3. ศุนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการวิชาการและเยี่ยมชมห้องสมุด
4. ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการและเยี่ยมชมอาคารกายวิภาคศาสตร์
5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการ
6. ส่วนกิจการนักศึกษา กิจกรรมสันทนาการ
7. ส่วนประชาสัมพันธ์ แนะนำมหาวิทยาลัย
8.นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ทีมงานประมวลภาพ


TOP