อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย