ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Auto CAD 2007 (ขั้นสูง)