ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศกำหนดการนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ ๔ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง ครบปีที่ ๒๐ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศกำหนดการนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ ๔ ตรวจสอบกำหนดการนำเสนอบทความได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th

กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตร
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มการจัดการและสารสนเทศ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์และมัลติมีเดีย
กลุ่มที่ 7 กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทร. 0-7567-3565-6, 0-7567-3577 โทรสาร 0-7567-3553
e-mail: dladdawa@wu.ac.th
website : http://wuresearch.wu.ac.th

 


TOP