ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง อว. เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์) ร่วมต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณาจารย์, สถานประกอบการ, เครือข่ายวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 1000 คนรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ผลักดันและดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งสหกิจศึกษาถือเป็นการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ทำให้บัณฑิตมีศักยภาพพร้อมทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและใช้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 19,000 แห่ง ในเชิงของคุณภาพจะเห็นได้ว่าการจัดสหกิจศึกษาไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากลผ่านสหกิจศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ความรู้และประสบการณ์จากสหกิจศึกษายังเป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมาย

"การพัฒนาสหกิจศึกษาให้มีความยั่งยืนก็ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานยุคใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายสหกิจศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมสหกิจศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการพันธมิตรให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น" รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอต้อนรับทุกคนสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยความยินดี ทั้งนี้วันสหกิจศึกษาไทย เป็นกิจกรรมสำคัญของชาวอุดมศึกษาที่จัดขึ้น ในวันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปี โดยหมุนเวียนการจัดไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อแสดงการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่สถานศึกษา สถานประกอบการ นักศึกษา ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นในรอบปี และที่พิเศษในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม 2 ประการคือ การจัดบูธของสถานประกอบการสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และการศึกษาดูงาน สถานประกอบการสหกิจศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง

"การดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาของม.วลัยลักษณ์ถือเป็นภารกิจสำคัญและจากการได้รับฟังจากสถานประกอบการพบว่าบัณฑิตบางส่วนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วยังทำงานไม่ชำนาญ ยังต้องไปฝึกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะทำให้เสียเวลาของผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จากเดิม 4 เดือน เพิ่มเป็น 8 เดือน ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป คาดว่าจะทำให้บัณฑิตของเรามีความชำนาญมากขึ้น ตอบสนองผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี" ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยวันที่ 6 มิถุนายน จัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนวันที่ 7 - 8 มิถุนายน เป็นการศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง ตามลำดับ จุดเด่นของงานในครั้งนี้ คือ การปาฐกถาพิเศษเพื่อนำเสนอมุมมองของสหกิจศึกษาในระดับสากล โดย Dr. Nancy Johnston ประธานของ The World Association for Cooperative and Work-Integrated Education (WACE) ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ การจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่เคยได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นหรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา การออกบูธของสถานประกอบการ และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลงาน พัฒนาการ และความก้าวหน้าของการดำเนินการสหกิจศึกษาไทยในภาพรวมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการสัมภาษณ์นักศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพ

TOP