ขอแจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์