ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
- มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการประสานงาน
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงาน 5 วัน ใน 1 สัปดาห์ โดยหยุดในวันธรรมดา จำนวน 2 วัน และสามารถปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด หรือตามเวลายืดหยุ่นของงานการเรียนการสอนได้
- ปฏิบัติงานประจำ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

3. ภาระงานของตำแหน่ง
3.1 งานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (80%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ติดต่อประสานงานกับอาจารย์พิเศษ เพื่อสำรวจและสรุปวันว่างสำหรับการจัดเตรียมตารางเรียน, Course Syllabus และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา
2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและลงไฟล์ presentation เอกสารประกอบการเรียนการสอนให้อาจารย์ผู้สอน
3) อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนบนเว็บไซต์หลักสูตร
4) จัดสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ ใบเซ็นชื่อเข้าสอบและเป็นกรรมการคุมสอบปลายภาค/TOEFL/ภาษาอังกฤษ/ประมวลความรู้/สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตร MIT
5) จัดทำใบเซ็นชื่อเข้าชั้นเรียน สรุปการเข้าชั้นเรียน และจัดทำ Template แต่ละภาคการศึกษา
6) รวบรวมและสรุปคะแนนรายวิชาสัมมนาส่งอาจารย์ผู้สอน
7) รวบรวมเอกสารคำร้อง/การบ้าน/รายงาน/ข้อสอบปลายภาค/โครงงานและวิทยานิพนธ์ และจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน
8) ปรับปรุง แก้ไข ตารางเรียนแต่ละรุ่นบนเว็บไซต์หลักสูตร
9) ประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บไซต์หลักสูตร
10) ประสานงานจัดเตรียมเอกสารใบสมัคร จำหน่ายใบสมัคร ให้ข้อมูลการศึกษา แก่ผู้สนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) ประสานงาน รับรอง และอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และผู้มาติดต่อผู้สมัคร
12) รับคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา
13) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
14) จัดซื้อคูปองจอดรถยนต์ ประทับตราบัตรจอดรถยนต์ และบันทึกข้อมูลบัตรจอดรถยนต์ในฐานข้อมูลให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหลักสูตร
15) บริการตอบคำถามแก่นักศึกษาและผู้สนใจในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
16) สนับสนุนงานห้องสมุด ให้บริการยืม-คืน หนังสือ และ DVD
17) จัดทำงานสารบรรณ หนังสือออกจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับเอกสารเข้า-ออก จัดเก็บและบันทึกการยื่นคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และจัดเก็บข้อมูลของอาจารย์พิเศษและนักศึกษาแต่ละรุ่น
18) จัดทำงานการเงิน ดำเนินการเบิกจ่าย (ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน/ค่าตั๋ว
เครื่องบิน/ค่ารับรอง/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) รับเอกสารการเงินของนักศึกษา (เงินสด, ตั๋วแลกเงิน, แคชเชียร์เช็ค) เพื่อดำเนินการส่งต่อส่วนการเงินและบัญชี และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน จัดซื้อกระดาษ A4 เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน และจัดซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในงานการเรียนการสอน
19) งานเลขานุการ ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้อำนวยการหลักสูตร/ผู้จัดการหลักสูตร
20) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษา

3.2 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (20%) ดังนี้

1) สนับสนุนการดำเนินงานในสำนักงานหน่วยประสานงานฯ กรุงเทพฯ
- เลขานุการที่ประชุมหน่วยประสานงานฯ กรุงเทพฯ
- เลขานุการคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) ประสานงานทั่วไป
3) กรรมการตรวจรับงานต่าง ๆ
4) งานพิธีการต่าง ๆ /เข้าร่วมประชุมแทน/เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

4 คุณสมบัติอื่น ๆ
4.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
4.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
4.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. อัตราเงินเดือน 11,500 บาท/เดือน

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2wu.ac.th/puw/appform/add.pdf
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-22 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-22 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรมแกรม MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) : Vocabulary, Grammar, Reading, Writing
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

11. การประกาศผลการคัดเลือก
11.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2555
11.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
11.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP