ข่าวการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

ประกาศรับนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 1 ทุน โดยทำการศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์ประชากรของปลาน้ำเค็ม ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี และในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมละ 15,000 บาทเพิ่มเติม
 
ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้จากเวปไซต์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ http://science.wu.ac.th/) ผู้สมัครควรมีความสนใจทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร และวิวัฒนาการ มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลมาก่อน
 
ผู้สนใจสามารถส่ง CV, transcript และอีเมลล์ของอาจารย์ที่ปรึกษา senior project ในระดับปริญญาตรี มาที่ ดร.จรส พินจงสกุลดิษฐ (pjaros@wu.ac.th) โทร 081-853-2295

TOP