ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนแบบวิศวกรรมระบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Auto CAD 2007