ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๕5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร จำนวน 10 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวจิรา จอกทอง

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (เรียงตามลำดับ) คือ
1. นางสาวเสาวนีย์ โต๊ะแจ๊ะ
2. นางสาวมัลทนาพร พรหมประสิทธิ์
3. นางสาวฤดี ไกรวงศ์
4. นางสาวปริมประภา เขมะกะ


TOP