ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์/ศึกษาศาสตร์ : ฟิสิกส์ หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ หรือสาขาจุลชีววิทยา ซึ่งต้องผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์มาก่อน
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และมีใบประกอบวิชาชีพ
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
1) งานเกี่ยวกับการให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการโดยจัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์สารเคมี และตัวอย่างต่าง ๆ และการเป็นผู้ประสานงานและคุมรายวิชาปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานเกี่ยวกับการประสานและจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อทำการขอซื้อ/จ้าง ตามงบประมาณประจำปี
3) ดูแลงานโครงการการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
4) งานด้านบริการวิชาการและการเป็นผู้ช่วยวิจัย
5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
1) บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการโดยเป็นผู้ประสานงานประจำรายวิชา มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของครุภัณฑ์ สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ ตัวอย่างพืช/สัตว์ สิ่งส่งตรวจ สาธารณูปโภค หรือคุมปฏิบัติการในสาขาเดียวกันหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การให้บริการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย การจัดซื้อหรือตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ การจัดทำรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น
3) ประสานงานการขอตั้งงบประมาณร่วมกับสำนักวิชาในการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ (specification) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือจัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างกรณีปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
4) บริการวิชาการ หรือทำงานวิจัยร่วมกับสำนักวิชา
5) งานอื่น ๆ เช่น เป็นกรรมการตรวจพัสดุประจำปี งานกรรมการต่าง ๆ

4.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด
1) บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการโดยเป็นผู้ประสานงานประจำรายวิชา มีหน้าที่จัดเตรียมความ
พร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สาธารณูปโภค หรือคุมปฏิบัติการในสาขาเดียวกันหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2) บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การให้บริการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย การจัดซื้อหรือตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ การจัดทำรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น
3) ประสานงานการขอตั้งงบประมาณร่วมกับสำนักวิชาในการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ (specification)
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือจัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างกรณีปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
4) บริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย หรือทำงานวิจัยร่วมกับสำนักวิชา
5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการตรวจพัสดุประจำปี งานกรรมการต่าง ๆ ที่ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

4.4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
1) บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการโดยเป็นผู้ประสานงานประจำรายวิชา มีหน้าที่จัดเตรียมความ
พร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สาธารณูปโภค หรือคุมปฏิบัติการในสาขาเดียวกันหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2) บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การให้บริการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย การจัดซื้อหรือตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ การจัดทำรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น
3) ประสานงานการขอตั้งงบประมาณร่วมกับสำนักวิชาในการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ (specification)
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือจัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างกรณีปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
4) บริการวิชาการ หรือทำงานวิจัยร่วมกับสำนักวิชา
5) งานอื่น ๆ เช่น กรรมการตรวจพัสดุประจำปี งานกรรมการต่าง ๆ

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาท
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการ
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาที่สองมีระยะเวลาจนครบเกษียณอายุ (60 ปี) โดยเรียกว่า “พนักงานสัญญาประจำ”

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
8.5 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน
8.6 ใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.9 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.10 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./
เทียบเท่าด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. การสมัคร

9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
(3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง
เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ข. สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

(1) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดการสอบ และผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์และประกาศของมหาวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP