WU-Campus-Tour

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ Professor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Yusuf Cristi จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเดินทางมาบรรยายในหัวข้อ “การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์” ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และ Professor Dr.Yusuf Cristi ได้พูดคุยความร่วมมือทางด้านวิชาการที่ได้ทำร่วมกันและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งนำ Professor Dr.Yusuf Cristi เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์อีกด้วยประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP