ข่าวเด่น

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,700 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2555


นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,700 คน ส่วนรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นของอาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยเป็นของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
พิธีไหว้ครูในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ธงชาติ และธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปประดิษฐาน ณ บริเวณพิธี ขบวนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสู่บริเวณพิธี จากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักศึกษาทุกคนร่วมกันร้องเพลง บูชาครู ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู หลังจากนั้นผู้แทนนักศึกษาทุกสำนักวิชาได้นำพานพุ่ม ดอกไม้ไหว้ครูแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู


 
จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมด้วยเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2554 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554 ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ที่ปรึกษากิจกรรมสำนักดีเด่น รางวัลที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่นด้านวิชาการ รางวัลที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ รางวัลที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม รางวัลที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา พลานามัย และรางวัลผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2554 ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 
หลังจากนั้นอธิการบดีได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ด้านการเรียน ประเภทดีเด่น มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และเป็นลำดับที่ 1 ของแต่ละหลักสูตรของแต่ละชั้นปี รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านบริหารจัดการ รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านจริยธรรม รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกีฬา และรางวัลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยจัดสรรให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในแต่ละหลักสูตร ซึ้งต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละภาคการศึกษา จำนวนทุกละ 2,000 บาท จำนวน 43 คน
 
โอกาสนี้ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีใจความสำคัญว่าพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ และแสดงตนเป็นศิษย์ของครู ในฐานะครูอาจารย์จะได้ถือโอกาสนี้รับนักศึกษาทั้งหลายเป็นศิษย์ของท่าน ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า ทั้งนี้การเรียนให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา นอกจากอาศัยอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์แล้ว ตัวนักศึกษาเองก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัว ขอเพียงความตั้งใจจริง ซึ่งเชื่อว่าการเป็นบัณฑิตที่เรืองปัญญาและมีคุณธรรม ตามปรัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนต้องไปให้ถึง
 
สำหรับผลการประกวดพานไหว้ครูในปีนี้ ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศเป็นของนักศึกษาจาก สำนักเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็นของนักศึกษาจาก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ประมวลภาพ

TOP