จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ โครงการวิจัย การวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการมีส่วนร่วม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ