ข่าวการศึกษา

นักศึกษาไทยศึกษาบูรณาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19นายกมลวิทย์ ทองเต็ม นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รางวัลชมเชย “รางวัลลูกโลกสีเขียว" จากการประกวดความเรียง ประเภทอายุ 16-25 ปี เรื่อง “การรักษาพิษงูด้วยสมุนไพร วิถีคนพรหมคีรี” โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่สมัครเข้ารับการพิจารณาและการสรรหา จำนวนทั้งสิ้น 376 ผลงาน

“พิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19” จัดโดย สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ร่วมในพิธีมอบรางวัล

สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชู สนับสนุน และให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองและชุมชนระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 36 รางวัล 7 ประเภท ซึ่งผู้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,005,000 บาท

รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ มีเป้าหมายสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น เป็นความดีที่สมควรได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็น “พลังเปลี่ยนโลก”ข่าว โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP