ข่าวการศึกษา

“กิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมประกอบด้วย คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตร พบนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน การปฏิบัติตนในขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ต่อจากนั้นรุ่นพี่กล่าวทักทายน้องๆ และพูดสร้างแรงบรรดาลใจให้กับรุ่นน้อง ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ และมอบของที่ระลึก

ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาใหม่เข้าเรียนโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Endnote) ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP