Location

0 7567 3000

ข่าวทั่วไป

“วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage”

18/07/2562

2870

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร....เส้นทางสู่ความสำเร็จ “วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage” ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเรียน เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ จะปิดรับลงทะเบียนเมื่อได้จำนวนตามที่กำหนด 1,500 คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3725-30