ข่าวทั่วไป

ค่ายเยาวชนรักโบราณสถานฯ เต็มไปด้วยความรู้และความสุขเบิกบานท่ามกลางสายฝนกระหน่ำที่จังหวัดภูเก็ตอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานเรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ถึงแม้ว่าการจัดค่ายเยาวชนในครั้งนี้จะมีอุปสรรคในเรื่องของลมฟ้าอากาศ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รับความรู้ตามแผนกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศ โดยกิจกรรมมีดังนี้
 
ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีเยาวชนและคณะครูอาจารย์จาก ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานเรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติครั้งที่ ๗ โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นประธาน จากนั้นในช่วงค่ำ ทางค่ายเยาวชนฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ หรือที่เด็กๆ เยาวชน เรียนท่านว่า “ปู่หมาย” มาต้อนรับเยาวชนชาวค่ายและให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต ต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม และพิธีรับขวัญสู่ค่าย
 
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ใน ๔ ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ “รู้เรื่องโบราณคดีและโบราณวัตถุ” ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติถลาง โดยมีพี่ๆ ภัณฑารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีและโบราณวัตถุ ที่ค้นพบในจังหวัดภูเก็ต
 
ช่วงบ่าย เยาวชนได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภูเก็ต ในฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เป็นฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ ณ บ้านชินประชา ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๔๖ ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส” และในฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ณ วัดพระนางสร้าง ซึ่งในฐานการเรียนทั้ง ๓ ฐานการเรียนในช่วงบ่าย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชน ส่วนในช่วงค่ำ มีการสรุปบทเรียนจากการได้ลงไปเรียนใน ๔ ฐานการเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เป็นผู้สรุปประเด็นสาระความรู้ที่ได้เรียนรู้จากฐานกิจกรรมและตอบประเด็นข้อสงสัยให้กับเยาวชน
 
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เยาวชนได้เรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาป่าชายหาด ป่าชายเลน และการดับไฟป่าจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ช่วงเย็นเยาวชนได้ไปเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติ ณ สะพานสารสิน ภาคกลางคืนเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ตลอดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ ผ่านละคร ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เช่นเดียวกัน มาช่วยให้ข้อเสนอแนะกับละครที่เด็กเยาวชนได้นำเสนอ พร้อมเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่ขาดหาย และในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชาวค่ายเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
 
ตลอดการจัดค่าย ๔ วัน ๓ คืน ได้สร้างความประทับใจให้กับเด็กเยาวชน คณะครูอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มาช่วยงาน บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกร้องจากเยาวชนและคณะครูอาจารย์ ให้ทางอาศรมวลัยลักษณ์จัดค่ายจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานเรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ในปีต่อไป

ประมวลภาพ

TOP